04:08 - 21/01/2021 14 lượt xem HỘ TỊCH

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ VIỆC KHAI SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

        Kính gửi:(1)..........................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ....................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(2).......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Nơi cư trú: (3)...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ....................................................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:............................................................................................... ..................................................................

Giới tính:....................... Dân tộc: .................................... ...........Quốc tịch: ……………………..………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:...................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Nơi sinh: .……………………………………………………………………………………………………………….

Quê quán: ........................................................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: …………………………………………………….………………….…………

Năm sinh: (4).................................... Dân tộc: ................. ...............Quốc tịch: ……………………………………...

Nơi cư trú: (3) ..................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người cha: …………………………………………………………….……………………

Năm sinh:(4)................................... Dân tộc: ................... ................Quốc tịch: ………………….…………………

Nơi cư trú: (3) ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Đã được đăng ký khai sinh tại(5) .................................................................................................................................... .....

Giấy khai sinh số(6) ................................... cấp ngày............. /........ / ...................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

 


Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh 

(2) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)     

   Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 031089123 do Công an Hải Phòng cấp ngày 13/01/2012

   Hộ chiếu số N1234568 do Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cấp ngày 15/01/2015

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.         

(4) Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ.

(5) Ghi rõ tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký, cấp giấy khai sinh.       

(6) Ghi số giấy khai sinh, ngày, tháng, năm cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp giấy khai sinh.

 

TIN XEM NHIỀU