11:28 - 13/07/2021 6564 lượt xem Biểu mẫu

MẪU BÁO CÁO THANH LÝ TÀI SẢN

TÊN DOANH NGHIỆP

-----------------

Số:…../BCTLTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày......tháng…... năm 2019

 

BÁO CÁO THANH LÝ TÀI SẢN

Kính gửi:      Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương............

Tên doanh nghiệp:.........................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ......................................................................................................

Trụ sở chính: ............................................................................................................................................

           Căn cứ Quyết định số …../QĐ ngày ….. tháng …... năm...... của Đại Hội Đồng Cổ Đông/Chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/thành viên công ty hợp danh về việc giải thể Công ty.

           Căn cứ điều lệ công ty..........................................................................................

Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty/thành viên hợp danh đã tiến hành thanh lý tài sản và báo cáo thanh lý tài sản của Công ty như sau:

STT

Loại tài sản

Số lượng

Giá trị còn lại (đồng)

Lý do

1

Tài sản

......

......

 

2

Tiền mặt

......

......

 

TỔNG CỘNG

......

.......

 

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của báo cáo và chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khác sau khi giải thể (nếu có).

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận hồ sơ giải thể của doanh nghiệp theo quy định.

Trân trọng!

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

 

 

 

 

 

Tải về tại đây: mau-bao-cao-thanh-ly-ts

TIN XEM NHIỀU