11:00 - 10/06/2021 1410 lượt xem Đầu tư nước ngoài

CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

Trước khi tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam, vấn đề làm thế nào để chuyển lợi nhuận về nước là một trong những mối ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Căn cứ Thông tư 186/2010/TT-BTC, việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam được hướng dẫn như sau:

Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Các hoạt động đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật, bao gồm:

- Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

- Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

- Đầu tư phát triển kinh doanh.

- Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

- Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

- Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển lợi nhuận từ Việt Nam ra nước ngoài dưới 2 hình thức: bằng tiền hoặc bằng hiện vật.

- Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng tiền theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;

- Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng hiện vật và thực hiện quy đổi giá trị hiện vật theo quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hoá và quy định của pháp luật liên quan.

Các thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài gồm 2 thời điểm:

- Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

- Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt nam.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Lưu ý: Trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp phải thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

Bạn có thể tham khảo thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại đây: http://luatnguyendoan.com/chi-tiet/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu/70

Chuyên viên - Lê Thị Như Ý

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn phí 

(028) 37 55 3385

Hotline: 0903 328 166 Luật sư Đoàn Văn Nên

TIN XEM NHIỀU