05:23 - 22/06/2021 652 lượt xem Biểu mẫu

MẪU THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY ………………..

Số: …./TT-………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng … năm 2021

 

                                                              THỎA THUẬN

                                       TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

- Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/;2021;

- Căn cứ Hợp đồng lao động số … /HĐLĐ-………. ngày .../... /.....  giữa Công ty ……………  và Ông/Bà……………….…;

- Căn cứ chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;

- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

- Căn cứ công văn số 3064/BGTVT-VT về việc Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về việc quyết định giãn cách xã hội toàn TP.HCM theo chỉ thị 15;

Xét tình hình thực tế do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid- 19 khiến việc sản xuất kinh doanh của Công ty …………………bị ngưng trệ và để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Hai bên tiến hành hoãn thực hiện hợp đồng lao động với các nội dung và điều khoản sau:

 NỘI DUNG THỎA THUẬN

Điều 1Tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động ký ngày …/…./…. giữa Công ty ……………………………………. và:

Ông/Bà                : ………………………, sinh ngày : …………………..

CMND/CCCD    : ……………………… Do CA ……….……. Cấp ngày …………..

Thường trú           : …………………………………………………………………….

Chức vụ              :………………………. Bộ phận: ……………………………….  

Thời gian tạm hoãn : từ ngày …/…./….  đến hết ngày …/…./…. 

- Thời gian này có thể ngắn hơn nếu dịch bệnh kết thúc trước ngày …/…./….  , trường hợp dịch bệnh kết thúc trước ngày ngày …/…./….  Công ty sẽ chủ động thông báo cho Ông/bà……….đi làm trờ lại qua email/zalo.

Điều 2Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Ông (Bà)………………………….không được hưởng lương, thưởng, BHXH và các chế độ khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

Trong thời gian tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động, nếu người lao động nhiễm dịch bệnh hoặc thuộc đối tượng F1, F2 …. thì tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc cách ly, xét nghiệm và điều trị.

Ông (Bà)…………………………. có trách nhiệm hoàn trả thẻ làm việc cho Phòng Nhân sự - Hành chính.

Công ty……..có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với Ông/Bà,………..đến hết ngày …/…./….   

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc trường hợp dịch bệnh kết thúc trước ngày kết thúc của bản thỏa thuận này, Ông (Bà)……………………………. phải có mặt tại điểm kinh doanh theo thông báo. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông báo đi làm trở lại, nếu Ông (Bà)……………………………vắng mặt mà không có lý đo chính đáng thì công ty sẽ xử lý theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động 2019.

Điều 4Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nếu tình hình dịch bệnh chưa kết thúc thì hai bên sẽ tiếp tục thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động./.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 TẢI VỀ: MẪU THỎA THUẬN TẠM HOÃN HĐLĐ

TIN XEM NHIỀU