03:05 - 02/10/2020 1560 lượt xem Biểu mẫu

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  1. HCM, ngày .....tháng .....năm 2019

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ………. – TP. HCM

 

 

  1. NGƯỜI KHỞI KIỆN:

Họ tên                        : …………………………….., năm sinh: ……

CMND số       : ……………………….. ngày cấp: ………….. nơi cấp:…………….

Thường trú : ……………………………………………………………………..

Điện thoại      : …………………………

  1. NGƯỜI BỊ KIỆN:

Họ tên                        : …………………………….., năm sinh: ……

CMND số       : ……………………….. ngày cấp: ………….. nơi cấp:…………….

Thường trú : ……………………………………………………………………..

Điện thoại      : …………………………

NỘI DUNG VỤ VIỆC NHƯ SAU:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

 

PHẦN YÊU CẦU:

Vì những lẽ trên nay tôi kính đề nghị quý Tòa xem xét, giải quyết cho tôi theo yêu cầu sau:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

 

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Kính mong được quý Tòa xem xét chấp thuận theo đơn; tôi xin chân thành cảm ơn.

Kính đơn!

                                                                                        NGƯỜI KHỞI KIỆN

 

TIN XEM NHIỀU