02:56 - 08/09/2020 211 lượt xem Biểu mẫu

CTY LUAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 1. HCM ngày … tháng …năm 2020

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

 

Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại................................................................................

chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

BÊN BÁN :

Bà                                : NGUYỄN THỊ THỦY                   Sinh ngày 23 tháng 05 năm 1963

Căn cước công dân số : 079163011410  do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp  ngày 12 tháng 12 năm 2019

Cùng Chồng là Ông    :  DƯƠNG TUẦN MẬU                  Sinh ngày 30 tháng 06 năm 1957

Căn cước công dân số : 079057007111  do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp  ngày 12 tháng 12 năm 2019

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: 157/6 đường Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Sơn Nhì quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh

BÊN MUA:

Bà                                : TRẦN THỊ HẬN                           Sinh ngày  10 tháng 03 năm 1977

Căn cước công dân số : 087177000084  do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp  ngày 24 tháng 8 năm 2016

Thường trú tại             :283/29 đường Bông Sao phường 5 quận  8 .thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng hợp đồng này, Bên bán bán cho Bên mua toàn căn nhà và đất với những thỏa thuận sau đây :

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

 1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ……........... đường................................ xã……….…..…….. huyện.............................thành phố.................................., có thực trạng như sau :

 

 1. Nhà ở :

- Tổng diện tích sử dụng: …………………………………….….…..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………….……..m2

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: …………………………………..m2

- Kết cấu nhà: ………………………………………………………….

- Số tầng: ………………………………………………………………

 1. Đất ở :

- Thửa đất số: ………………………………………………………….

- Tờ bản đồ số: ………………………………………………………..

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức sử dụng riêng: …………………………………………….m2

 1. Ông …………………và Bà..........................là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo: ...................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

 1. Giá mua bán toàn bộ căn nhà nêu trên là: 460.000.000đ (bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi triệu đồng ).
 2. Bên mua đặt cọc cho bên bán trước 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) số tiền còn lại thanh toán cho bên bán bằng đồng việt nam sau khi lập vi bằng.
 3. Bên mua giao và Bên bán nhận đủ số tiền mua bán căn nhà nêu trên. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà

 1. Bên bán giao và Bên mua nhận ngôi nhà đúng như thực trạng nêu trên vào ngày ..........tháng............năm 2020; trong thời hạn chưa giao nhà, Bên bán có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà đó.
 2. Bên bán giao và Bên mua nhận bản chính: ………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...vào ngày….….tháng............năm.............

Điều 4. Việc nộp thuế và lệ phí

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán ngôi nhà gồm: phí lập vi bằng, phí thực hiện thủ tục chuyển nhượng do bên …………….. chịu trách nhiệm  nộp

Điều 5. Đăng ký quyền sở hữu nhà

 1. Bên bán phải hỗ trợ cho Bên mua và không được đòi hỏi chi phí phát sinh để bên mua hợp thức hóa nhà và đất khi đủ điều kiện.
 2. Quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên được chuyển cho Bên mua, kể từ thời điểm Bên mua và bên Bán ký kết xong hợp đồng này.
 3. Bên mua trong tương lai nếu đủ điều kiện sẽ hợp thức hóa nhà và đất, và nếu có đủ điều kiện của phòng công chứng tại thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà này thì Bên bán phải ủy quyền cho Bên mua hợp thức hóa nhà và đất. Thời gian ủy quyền đến khi xong công việc.

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành, thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Các thỏa thuận khác

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu.

Điều 8. Cam kết của các bên

Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

 1. Bên bán cam kết :
 2. Ngôi nhà nêu trên :

- Thuộc quyền sở hữu của Bên bán;

- Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;

- Không bị thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;

- Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.

 1. Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên;
 2. Giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên là bản chính;
 3. Bên bán phải trợ giúp bên mua trong việc sinh sống và nhu cầu sinh hoạt tại ngôi nhà như: đăng ký điện nước, tạm trú,…
 4. Bên Bán Trợ giúp bên mua nếu Bên mua muốn bán lại nhà và đất cho người khác và không được đòi hỏi chi phí của việc này.
 5. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên mua đã ghi trong hợp đồng này.
 6. Bên mua cam kết:
 7. Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với Bên bán đã ghi trong hợp đồng này;
 8. Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm quy hoạch, Bên mua cam kết chấp hành theo các quy định của Nhà nước.
 9. Hai bên cùng cam kết:
 10. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;
 11. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng giấy tờ liên quan đến nhà và đất trên để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.
 12. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

Điều 9. Điều khoản cuối cùng.

 1. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình trong hợp đồng này.
 2. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.........trang, các bản đều giống nhau. Bên bán giữ 01 bản, Bên mua giữ 01 bản và 01 bản lưu tại...................................................................................

BÊN BÁN                                                                                              BÊN MUA

(Ký và ghi rõ họ và tên)                                                                        (Ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

Ngày ….. tháng … ..năm ….. , tại ………………………..…, vào lúc ..… giờ …… phút;

 

Họ và Tên: PHẠM QUANG TRƯỞNG –  CMND số:371112815 cấp ngày: 19/8/2015

Thường trú: Tân Phát A,Tân Hiệp, Kiên Giang là  Chuyên viên pháp lý Công ty luật TNHH Nguyễn Đoàn, trụ sở: số 5 (Tầng trệt) Đường 84 Phường 10 Quận 6 Tp.HCM

là người chứng kiến việc ký kết Hợp đồng giữa:

Bà ………………………………..……....…..….., và ………………..…………..…………………., tự nguyện lập bản hợp đồng này, đã đọc kỹ nội dung bản hợp đồng, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng, cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung hợp đồng và đã ký vào bản hợp đồng này trước mặt của chúng tôi.

 

Tôi là luật sư Đoàn Văn Nên là Luật sư Giám đốc Công ty luật TNHH Nguyễn Đoàn, trụ sở: số 5 (Tầng trệt) Đường 84 Phường 10 Quận 6 Tp.HCM  Xác nhận Ông PHẠM QUANG TRƯỞNG là Chuyên viên pháp lý của Công ty người người chứng kiến việc ký kết Hợp đồng này.

 

 

TIN XEM NHIỀU