09:33 - 22/08/2021 43 lượt xem Biểu mẫu

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Mẫu số 14

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

 

Kính gửi: ……………………….

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ..........................................

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: .......................................................

Căn cứ công văn số ………. ngày... tháng... năm... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

Sau khi kết thúc, (tên thương nhân) báo cáo như sau:

1. Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cụ thể

 

 

STT

Tên hội chợ, triển lãm thương mại được xác nhận (tên, thời gian, địa điểm)

Quy mô Việt Nam tham gia

Quy mô nước ngoài tham gia (nếu có)

Kết quả giao dịch: Số lượng, giá trị hp đồng, thỏa thuận ký kết; số lượng khách tham quan, giao dịch; các kết quả khác

Số lượng gian hàng

Số lượng doanh nghiệp

Số lượng gian hàng

Số lượng doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đề xuất, kiến nghị với Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương):...

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

 

TIN XEM NHIỀU