04:49 - 21/01/2021 20 lượt xem NHÀ ĐẤT

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

 

Mẫu số: 01/LPTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh *

[02]  Lần đầu   *[03]  Bổ sung lần thứ  *

 

[04] Tên người nộp thuế:

 ...............................................................................................................................................

[05] Mã số thuế: ...................................................................................................................

[06] Địa chỉ:  ..........................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ............................................................

[09] Điện thoại: .......................................  [10] Fax: .............................................................

[11] Email: ..............................................................................................................................

[12] Đại lý thuế hoặc Tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay theo quy định pháp luật (nếu có)

[13] Mã số thuế: .....................................................................................................................

[14] Địa chỉ:  ...........................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ...................................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..........................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..........................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:......................................................ngày ..................................

ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

1. Đất:

1.1 Địa chỉ thửa đất:

 

1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

1.3. Mục đích sử dụng đất:

1.4. Diện tích (m2):

1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):

   a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:

 

  Địa chỉ người giao QSDĐ:

b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............

1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):

2. Nhà:

2.1. Cấp nhà:                  

Loại nhà:

 

2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):

2.3. Nguồn gốc nhà:

   a) Tự xây dựng:

    -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):

   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:

    - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............

2.4. Giá trị nhà (đồng):

3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):

 

4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

 

5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

-

-

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

                           ......, ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TẢI MẪU TẠI LINK: http://luatnguyendoan.com/public/template_admin/source/T%E1%BB%9C%20KHAI%20L%E1%BB%86%20PH%C3%8D%20TR%C6%AF%E1%BB%9AC%20B%E1%BA%A0.docx

TIN XEM NHIỀU